Xuất khẩu thủy sản

Xuất khẩu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ và xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011

KL: Khối lượng, tấn; GT: Giá trị, triệu USD

Nguồn: VASEP(Tính toán trên CSDL của Hải quan Việt Nam)

KL: Khối lượng, tấn; GT: Giá trị, triệu USD

Nguồn: VASEP(Tính toán trên CSDL của Hải quan Việt Nam)

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây