Phóng sự thủy sản

Thu nhập từ nông – lâm – thủy sản chiếm 51,6%

Cục Thống kê tỉnh vừa tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản năm 2011 tại huyện Nông Sơn.

Qua điều tra, toàn huyện có 7.853 hộ, trong đó nguồn thu nhập từ nông – lâm – thủy sản chiếm 51,6%, công nghiệp xây dựng 14,4%, dịch vụ 21,7% và nguồn khác chiếm 12,3%. Qua thống kê, so với năm 2006, ngành sản xuất nông nghiệp giảm 0,8%, dịch vụ khác tăng 182% và kinh doanh vận tải tăng 182,5%.

Cục Thống kê tỉnh vừa tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản năm 2011 tại huyện Nông Sơn.

Qua điều tra, toàn huyện có 7.853 hộ, trong đó nguồn thu nhập từ nông – lâm – thủy sản chiếm 51,6%, công nghiệp xây dựng 14,4%, dịch vụ 21,7% và nguồn khác chiếm 12,3%. Qua thống kê, so với năm 2006, ngành sản xuất nông nghiệp giảm 0,8%, dịch vụ khác tăng 182% và kinh doanh vận tải tăng 182,5%.

Để phục vụ cho công tác điều tra, huyện Nông Sơn đã huy động 91 điều tra viên, 23 tổ trưởng tiến hành điều tra với 3 địa bàn điều tra mẫu và 84 địa bàn điều tra toàn bộ.

Thu Phương

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây