Giá cả thị trường

Thị trường Thủy hải sản Hà Lan – Phần 3

Hà Lan là nước sản xuất các sản phẩm thủy hải sản đứng thứ 5 Châu Âu, chiếm 7,3% tổng sản lượng tại EU. Sau 4 năm tăng trưởng sản xuất, tổng sản lượng giảm 24%, từ 621.000 tấn năm 2005 giảm xuống 470.000 tấn năm 2007, chủ yếu là do giảm hạn ngạch đánh bắt cá (Bảng 1.4). Sản lượng từ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản dự kiến chỉ tăng 0,7% trong các năm 2005-2010 (FAO, 2007).

Hà Lan là nước sản xuất các sản phẩm thủy hải sản đứng thứ 5 Châu Âu, chiếm 7,3% tổng sản lượng tại EU. Sau 4 năm tăng trưởng sản xuất, tổng sản lượng giảm 24%, từ 621.000 tấn năm 2005 giảm xuống 470.000 tấn năm 2007, chủ yếu là do giảm hạn ngạch đánh bắt cá (Bảng 1.4). Sản lượng từ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản dự kiến chỉ tăng 0,7% trong các năm 2005-2010 (FAO, 2007).

Đánh bắt

Trong năm 2007, khoảng 414.000 tấn thủy hải sản được đánh bắt bởi các đội tàu của Hà Lan. Sau 3 năm tăng trưởng sản lượng đánh bắt (sản lượng đánh bắt của các đội tàu Hà Lan không nhất thiết phải cập bến tại Hà Lan. Tương tự, cập bến vào Hà Lan bao gồm cả sản lượng đánh bắt của các đội tàu từ các nước khác), trong các năm 2005 – 2007 sản lượng đánh bắt giảm 25%. Hầu hết sản lượng đánh bắt là cá ngoài biển (99%); cá trong các vùng nước nội địa chiếm ít hơn 1% tổng sản lượng đánh bắt. Các loại giáp xác chiếm 4,4% lượng đánh bắt trong năm 2007 và các loài nhuyễn thể (trai, sò, ốc v.v), loài chân đầu (mực, bạch tuộc v.v) là 0,9%. Sản lượng đánh bắt các loài giáp xác ngày càng tăng lên trong khi sản lượng đánh bắt các loài nhuyễn thể dao động mạnh.

Những loài cá quan trọng nhất là cá thu (chiếm 32% tổng lượng đánh bắt năm 2007), cá trích (25%), cá whiting (20%) và cá bơn (5,6%). Sản lượng đánh bắt cá trích và cá whiting tăng tương ứng là 31% và 114% mặc dù lượng đánh bắt cả hai loài này cho thấy sự biến động mạnh. Sản lượng đánh bắt cá thu dao động với lượng đánh bắt thấp trong năm 2006. Sản lượng đánh bắt các loài cá có truyền thống được người Hà Lan tiêu thụ như cá tuyết, cá chim và cá bơn thể hiện sự suy giảm dài hạn. Đó là do sự cắt giảm hạn ngạch đánh bắt theo quy định của EU. Tôm là loài giáp xác quan trọng nhất, chiếm gần 4% sản lượng đánh bắt; tăng 44% trong các năm 2002 – 2007.

Bảng 1.4 Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại Hà Lan, 2002 – 2007

ĐVT: nghìn tấn

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tổng sản lượng

518

593

600

621

481

470

Đánh bắt

464

526

522

549

435

414

Cá biển

447

496

501

527

413

389

Cá thu

134

129

121

103

94

132

Cá trích

79

95

130

128

96

103

Whiting

38

59

78

129

97

82

Cá chim

29

29

25

23

24

23

Giáp xác

13

16

16

18

17

18

Nhuyễn thể và chân đầu

2

11

3

2

3

4

Nuôi trồng thủy sản*

54

67

79

71

46

57

Trai, hến, ngao v.v

45

56

67

60

31

44

Cá da trơn

3

3

4

4

5

5

Các loại lươn

4

4

5

4

5

4

Cá rô Phi

0

0

0

0

1

1

Nguồn: FISHSTAT – Tổ chức Nông – Lương LHQ (FAO), 2009

* Tổng sản lượng không bằng tổng các loài riêng lẻ vì các loại thủy sản chính được liệt kê một cách riêng biệt

Khu vực đánh bắt quan trọng nhất của Hà Lan là vùng Đông Bắc Đại Tây Dương, là nơi 86% tổng lượng đánh bắt được khai thác. 3% sản lượng đánh bắt được khai thác tại khu vực Trung Đông, Đại Tây Dương và 11% tại Thái Bình Dương. Chỉ một phần rất nhỏ thấp hơn 1% là được đánh bắt tại các vùng nước trong khu vực nội địa của Châu Âu. Số lượng tàu đánh cá lớn đã giảm bớt, số lượng tàu thuyền đánh cá đang hoạt động cũng đã giảm. Tuy nhiên, năng lực đánh bắt của mỗi tầu lớn ngày càng tăng. Hà Lan có một lực lượng hùng hậu các tàu đánh bắt xa bờ được trang bị hiện đại. Trong năm 2007, 840 tàu lớn đang hoạt động được đăng ký (609 là tầu đánh cá bằng lưới và 231 tầu không dùng lưới) (theo Tổng cục Thủy sản và Hàng Hải EU, 2008)

Sản lượng nuôi trồng thủy sản

Năm 2007, 12% sản lượng của Hà Lan là từ nuôi trồng thủy sản. Hà Lan là nước sản xuất các sản phẩm nuôi trồng thủy sản lớn thứ 7 tại Châu Âu. Cũng trong năm 2007, sản lượng sản xuất lớn hơn 4,2% so với năm 2002. Nuôi vẹm xanh vẫn là lĩnh vực lớn nhất từ trước tới nay, chiếm 77% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản của Hà Lan. Sản lượng của vẹm xanh hiện rất dao động: trong năm 2004 đạt mức 67.000 tấn, rồi giảm xuống còn 31.000 tấn trong năm 2006. Loài thủy hải sản có vỏ khác được Hà Lan nuôi đó là hàu ống với sản lượng không nhiều lắm (chiếm 6%). Từ năm 2004, Hà Lan đã bắt đầu việc sản xuất theo quy mô nhỏ các loại tôm nhiệt đới trong một môi trường kín được kiểm soát về nghiêm ngặt về nhiệt độ. Tuy nhiên, sản lượng vẫn còn rất nhỏ.

Thị phần cá nuôi trong ngành nuôi trồng thủy sản Hà Lan ngày càng tăng. Cá da trơn nước ngọt chiếm 7,9% trong năm 2007. Sản lượng tăng trưởng nhanh chóng nhưng vẫn ổn định ở mức khoảng 4.500 tấn năm 2006 và năm 2007. Loài cá này được giới thiệu là sự thay thế cho các loài cá truyền thống với đặc điểm dễ nuôi và dễ chế biến các món ăn. Dự kiến sản lượng nuôi loài này sẽ ngày càng tăng. Hà Lan cũng bắt đầu nuôi cá rô Phi, sản lượng tăng nhanh chóng từ 300 tấn năm 2004 lên 1.000 tấn năm 2007.

Bình luận tại đây