Tin tức thủy sản

Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Mục tiêu quy hoạch nhằm đánh giá tình hình phát triển thủy sản của tỉnh giai đoạn 2006 – 2010; quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2020 nhằm khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả tiềm năng và lợi thế phát triển thủy sản của tỉnh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu dùng; xây dựng được các chương trình và dự án đầu tư đáp ứng cho nhu cầu phát triển lĩnh vực thủy sản của địa phương.

Nội dung dự án Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh bao gồm: Điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và các nguồn lực phát triển thủy sản; đánh giá hiện trạng phát triển nuôi thủy sản của tỉnh; phân tích và dự báo các điều kiện phát triển; nội dung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2020. Cụ thể, quy hoạch về diện tích nuôi (trong đó có vùng sản xuất an toàn); quy hoạch đối tượng nuôi, hình thức nuôi; nhu cầu về nhân lực cho phát triển nuôi thủy sản; nhu cầu về giống, thức ăn và thuốc thú y thủy sản; quy hoạch về cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển thủy sản; đề xuất các chương trình, dự án và dự kiến vốn đầu tư; đánh giá sơ bộ hiệu quả của quy hoạch.

Dự án được thực hiện trong năm 2011.

TS

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây