Tin tức thủy sản

Quảng Ngãi: Nông dân Với việc phát triển kinh tế tập thể

Thực hiện Đề án 460 của TW Hội NDVN về hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, trong những năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước, các Nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học… để tuyên truyền, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, máy nông cụ… Trên cơ sở này, Hội đã thành lập các tổ hợp tác, làng nghề sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện Đề án 460 của TW Hội NDVN về hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, trong những năm qua các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước, các Nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học… để tuyên truyền, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, máy nông cụ… Trên cơ sở này, Hội đã thành lập các tổ hợp tác, làng nghề sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế tập thể.

Về thăm các câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD) Hành Đức (Nghĩa Hành) Tịnh Minh (Sơn Tịnh), Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa), Bình Trung (Bình Sơn), các hợp tác xã (HTX) nấm ở Đức Nhuận (Mộ Đức) HTX nuôi nhông ở Bình Thạnh, Bình Đông (Bình Sơn) chúng tôi nhận thấy là các câu lạc bộ, HTX đã ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, có hiệu quả kinh tế cao. Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời biểu dương những cá nhân điển hình hoạt động trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; tập trung nhân rộng mô hình khuyến khích, thúc đẩy phát triển các tổ HTX, câu lạc bộ (CLB) để xã viên có thu nhập ổn định, góp phần củng cố và phát triển sản xuất. Toàn tỉnh hiện đã xây dựng 270 HTX, 30 tổ liên kết sản xuất, 20 câu lạc bộ nông dân SXKD giỏi, phong trào nông dân SXKD giỏi đã được triển khai rộng khắp trong 550.000 lao động nông nghiệp trong tỉnh.

Mô hình nuôi tôm kết hợp cua ở vùng triều Tịnh Kỳ mang lại hiệu quả.

Cùng với việc tổ chức và triển khai các hoạt động, Hội nông dân các cấp đã tập huấn, đào tạo nghề cho nông dân tham gia phát triển sản xuất, khôi phục các làng nghề truyền thống và các hình thức hợp tác trong nông thôn; hỗ trợ vốn cho nông dân trong các tổ chức kinh tế tập thể phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao từ các nguồn vốn như: Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng NN – PTNT và nguồn vốn tiết kiệm trong nông dân. Ông Võ Việt Chính – Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Ngãi cho biết: Việc phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập. Quy mô của các tổ hợp tác, HTX còn nhỏ, chưa có sức cạnh tranh trên thị trường. Trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chưa được chuyên môn hóa. Các tổ chức hợp tác hoạt động còn có tính gia đình, chưa bảo đảm các nguyên tắc của Luật HTX. Nguồn lực để Hội Nông dân phối phợp với Liên minh HTX tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân SXKD giỏi, chủ trang trại liên kết thành lập tổ hợp tác và HTX còn thiếu và yếu.

Cũng từ thực tế đã nêu ông Võ Việt Chính cho rằng, công tác tuyên truyền vận động nông dân tham gia vào HTX, thành lập các tổ hợp tác, các CLB, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống đòi hỏi cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở chính quyền các cấp tạo điều kiện, Hội Nông dân tỉnh sẽ phối hợp với các ngành, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ hải sản; về hợp tác phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường đến nông dân.

Tổ chức dạy nghề ngắn hạn và liên kết dạy nghề hệ trung cấp cho nông dân; tiếp tục tư vấn, hỗ trợ nông dân vay vốn, giới thiệu việc làm cho các tổ chức kinh tế tập thể; vận động nông dân dồn điền, đổi thửa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng cường đầu tư thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa, đáp ứng được nhu cầu cho công nghiệp chế biến, tiêu dùng và xuất khẩu.

Trong đó phải gắn kết giữa phát triển sản xuất công nghiệp chế biến và chăn nuôi tập trung với quy mô lớn và có khả năng cạnh tranh trên thị trường, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao đời sống nông dân.

Cái khó hiện nay là chính sách hỗ trợ, đầu tư trong công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, nhất là chương trình hỗ trợ nông dân đầu tư cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cần phải động viên, hướng dẫn nông dân ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học công nghệ vào SXKD. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia để đầu tư trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là các loại giống, cây trồng, vật nuôi, các thiết bị phục vụ sản xuất ở địa bàn nông thôn, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung Luật HTX phù hợp với nền kinh tế hội nhập hiện nay; có chính sách hợp lý, khuyến khích kinh tế ở nông thôn phát triển như: Chính sách đất đai, đầu tư, tín dụng, thuế, lao động, việc làm và dịch vụ thương mại…

Liên minh HTX và Hội Nông dân tỉnh phải tập huấn, đào tạo cán bộ, xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể; hướng dẫn xây dựng mô hình, tổ hợp tác và kinh tế trang trại nhằm đẩy mạnh các hình thức liên kết sản xuất và phát triển kinh tế hợp tác một cách bền vững.

Các ngành Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế, chính sách để Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020. Trong đó có việc bố trí kinh phí hằng năm cho Hội Nông dân tổ chức các hoạt động hướng dẫn và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế HTX trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản phẩm hàng hóa của nông dân.

Các doanh nghiệp cần tổ chức tốt các hoạt động đầu tư, dịch vụ hỗ trợ nông dân sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản; xây dựng các nhóm, hộ và tổ liên kết sản xuất trong nông thôn, nhằm kết nối nông dân với doanh nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ phát triển SXKD, các ngành nghề mới góp phần giải quyết việc làm cho nông dân; phối hợp với các cấp Hội trong tỉnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện gắn kết 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nước) theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ góp phần thực hiện CNH -HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 26 Hội nghị lần thứ VII BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

MAI HẠ

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây