Doanh nghiệp thủy sản

Hội Nghề cá Việt Nam

Hội Nghề cá Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, mục đích tập hợp những cá nhân và tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, tiêu thu và hậu cần dịch vụ nghề cá nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người làm nghề cá Việt Nam.

Hội Nghề cá Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, mục đích tập hợp những cá nhân và tổ chức thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, chế biến, tiêu thu và hậu cần dịch vụ nghề cá nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người làm nghề cá Việt Nam.

. Đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, ngư dân; thúc đẩy đàm thoại và đưa tiếng nói của ngư dân đến các nhà hoạch định chính sách, góp phần vào điều chỉnh và xây dựng chính sách đưa nghề cá phát triển bền vững, từng bước hội nhập quốc tế.

3. Chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin giữa các tổ chức thành viên và các tổ chức khác, các cơ quan chức năng của Chính phủ về các vấn đề liên quan đến phát triển nghề cá bền vững ở Việt Nam.

  1. Nguyên tắc hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính. Mọi thành viên của Hội đều bỡnh đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi.

2. Sẵn sàng hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước vỡ mục tiờu phỏt triển nghề cỏ bền vững.

3. Tuân thủ Luật pháp hiện hành của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

  1. Phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

1. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, được sự bảo trợ và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Hội là thành viên chính thức của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên đoàn nghề cá Đông Nam Á (AFF), mạng lưới An ninh lương thực và giảm nghốo (CIFPEN).

3. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

  1. Quyền của Hội

1. Xõy dựng tổ chức cỏc cấp Hội và phỏt triển hội viờn.

2. Tổ chức, phối hợp hoạt động với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Hội, phục vụ lợi ớch của hội viờn.

3. Phổ biến, huấn luyện, đào tạo kiến thức, dạy nghề cho hội viên, ngư dân; cung cấp thông tin khoa học-kỹ thuật-công nghệ-thị trường; tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ, dịch vụ hậu cần nghề cỏ…

4. Tham gia ý kiến vào cỏc văn bản pháp quy, pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động Hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viờn.

5. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Hội để tự trang trải về tài chính. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Đại diện cho hội viên trong quan hệ đối đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội; được gia nhập làm hội viên của các Hội quốc tế và khu vực có liên quan theo quy định của pháp luật.

  1. Hệ thống tổ chức

Hội cú hệ thống tổ chức thống nhất từ Trung ương, Tỉnh, Huyện, xó đến Chi hội cơ sở.

1. Ở TW: Văn phũng TW Hội tại Hà Nội, 2 Văn phũng Đại diện tại TP. Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh; 4 Ban chuyên môn, 01 Hội đồng tư vấn và 9 đơn vị trực thuộc (2 đơn vị Báo chí, 7 Trung tâm…).

Tạp chớ Thuỷ sản (website. thuysanvietnam.com.vn, đặc san cá tra-basa Việt Nam – song ngữ Anh, Việt) là cơ quan ngôn luận của Hội cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động của Hội, ngành đến với hội viên, ngư dân, doanh nghiệp cả nước.

2. Ở Địa phương: 32 Tỉnh hội, Hiệp hội thủy sản thành viên, trên 800 Chi hội và trên 34.000 hội viên cá nhân.

3. Trên 60 đơn vị hội viên tập thể của Hội Nghề cá Việt Nam như: khoa thủy sản các trường Đại học, cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, dạy nghề, các Doanh nghiệp, Chi hội hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản

thuyhaisan.net

Bình luận tại đây