Thủy sản nước ngoài

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC): 6 tháng đã hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011 đã được soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2011 công ty đạt 1.620 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2011 đã được soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2011 công ty đạt 1.620 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 294 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 82,7 tỷ đồng gấp gần 3 lần cùng kỳ năm 2010 nên công ty có lãi hơn 41 tỷ đồng từ hoạt động này trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lãi hơn 4 tỷ đồng.

Các chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều giảm so với cùng kỳ nên VHC lãi thuần gần 239 tỷ đồng. Với khoản lỗ 2,2 tỷ đồng từ hoạt động khác VHC còn lãi trước thuế 236,8 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 197 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, VHC đặt mục tiêu 3.000 tỷ đồng doanh thu và 250 tỷ đồng LNST; chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%.

Như vậy với mục tiêu này trong nửa đầu năm công ty đã hoàn thành gần 79% kế hoạch lợi nhuận.

Trần Dũng (CafeF)

http://thuyhaisan.net

Bình luận tại đây