Thủy sản nước ngoài

Chilê: Sản lượng cá cơm và XK bột cá giảm

Trong 5 tháng đầu năm 2011, ngành khai thác cá đáy XK của Chilê đạt 489 triệu USD, tăng nhẹ 3%. Tuy nhiên doanh số (tính theo khối lượng) đạt 223 nghìn tấn, giảm 5,8%.

Trong 5 tháng đầu năm 2011, ngành khai thác cá đáy XK của Chilê đạt 489 triệu USD, tăng nhẹ 3%. Tuy nhiên doanh số (tính theo khối lượng) đạt 223 nghìn tấn, giảm 5,8%.

Nửa đầu năm 2011, lượng cập cảng đạt 2,1 triệu tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2010.

Lượng cập cảng của các công ty không đồng đều ở các khu vực khác nhau. Sản lượng khai thác cá cơm ở khu vực XV và II tăng 101%, sản lượng ở khu vực III và IV lần lượt giảm 4,4% và 77,3%.

Ở trung tâm phía nam Chilê gồm các khu vực Valparaíso và The Lakes, sản lượng khai thác cá cơm đạt 84.000 tấn, giảm 42,2%, ngược lại sản lượng cá sacđin tăng 29,5%.

Sản lượng khai thác cá thu giảm 27,7% với 156,9 nghìn tấn ở khu vực Valparaíso và The Lakes. Giá trị XK cá thu giá trị gia tăng đạt 11,7 triệu USD giảm 52,3%.

Giá bột cá là 1.616 USD/tấn nhưng XK chỉ đạt 182 triệu USD, giảm 16,4%. XK dầu cá đạt 7,6 triệu USD, giảm 7,1%, sản lượng giảm 44% do nguồn lợi cá ở phía nam Chilê giảm.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất tiêu thụ bột cá của Chilê, chiếm 48% kim ngạch XK bột cá của nước này. Tuy nhiên, trong tháng 5/2011, XK bột cá sang Trung Quốc vẫn bị giảm 25% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. XK sang Tây Ban Nha, Canađa và Hàn Quốc cũng giảm, trong khi XK sang Đức, Italia và Đan Mạch tăng.

Bột cá phẩm cấp cao chiếm tỷ trọng lớn nhất, 53% tổng XK, đạt trị giá 96,5 triệu USD, bột cá phẩm cấp đặc biệt và tiêu chuẩn chiếm lần lượt 24% và 21% đạt trị giá lần lượt 46 triệu USD và 37 triệu USD trong tháng 5.

Giá FOB trung bình bột cá giảm so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó bột cá phẩm cấp cao nhất có giá 1.765 USD/tấn, bột cá phẩm cấp cao và chuẩn là 1.646 USD và 1.563 USD/tấn.

Giá bột cá trung bình trên thế giới trong tháng 5 đạt 1.612 USD/tấn.

KT (Theo seafood.com)

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây